Zbór Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Świdniku

...aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy.
1 Kor. 1:17

... Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.
Obj. 2:10


Zbór Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego w Świdniku
21-040 Świdnik
ul. Jagiełły 17

Nabożeństwa odbywają się w :
niedziele o godz. 1000
i środy o godz. 1800 
Serdecznie zapraszamy.


Zasady wiary.

 1. Pismo Święte a Tradycja

  Uznajemy jedynie Pismo Święte - tak Starego jak i Nowego Testamentu (protokanoniczne) - za główne i podstawowe źródło wiary i prawdy. Pismo Święte jest jedyną księgą napisaną pod natchnieniem Ducha Świętego i zawiera wszystko, cokolwiek jest potrzebne do zbawienia (2 Piotr 1:3-4, 20-21) oraz (2 Tym. 3:16-17).

  Tradycja jako ustne podanie prawd nie jest koniecznym uzupełnieniem Pisma Świętego", a nawet w wielu wypadkach jest wypaczeniem prostej nauki Chrystusa.

  Nie tylko, że nie uznajemy tradycji jako wykładni równej z Pismem Świętym, lecz ponadto nie widzimy w niej koniecznego środka do poznania prawdy i do zbawienia."

 2. Wiara

  Uznajemy:

  1. jedynego Boga, Stwórcę i Pana wszechświata, który sam ma nieśmiertelność" ( Izaj 42:8) oraz (1Tym.6:16).
  2. Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który był jedyną istotą duchową stworzoną bezpośrednio przez Boga Ojca. Narodzenie się Jezusa Chrystusa z Marii Panny było rzeczywistym przejściem z natury duchowej do ziemskiej w celu złożenia ofiary ekspiacyjnej (okupowa ofiara za grzech). Pan Jezus nie jest równym hierarchicznie swemu Ojcu (1 Kor.11:3, Ew. Jana 14:28).
  3. Ducha Świętego, który nie jest osobą lecz mocą i wpływem pochodzącym od Boga (Łuk. 24:49, Dz.Ap. 2:4, 10:38).

  Jesteśmy przeciwni twierdzeniu, że Pan Bóg, Syn Boży Jezus Chrystus oraz Duch Święty stanowią jedną istotę. Pismo Święte zaprzecza również ich równości (Jan 14:28).

 3. Szatan

  Źródłem wszelkiego zła na świecie jest szatan. Jest to istota duchowa, która zostanie zniszczona mocą Bożą podczas Królestwa Bożego (Hebr. 2:14, Obj. 20:6-10).

  Szatan był przyczyną upadku człowieka i jego śmierci.

 4. Człowiek

  W odróżnieniu od zwierząt, człowiek został stworzony przez Boga w odrębnym dziele twórczym. W człowieka stworzonego z elementów ziemi tchnął Bóg dech żywota ( iskrę życia ). Ten dech żywota nie stanowi odrębnej istoty - duszy nieśmiertelnej niezależnej od ciała. Ożywiona istota ludzka stanowi duszę żyjącą. Z chwilą śmierci organizmu ożywiona istota czyli dusza przestaje istnieć. (Ezech. 18:4,20) oraz (Rzym. 6:23).

  Śmierć człowieka nie jest dziełem przypadku, lecz jest wynikiem nieposłuszeństwa Prawu Bożemu (Rzym. 5:12). Śmierć człowieka nie będzie jednak zjawiskiem wiecznie trwającym. Zgodnie z planem Bożym cała ludzkość otrzyma zmartwychwstanie i sposobność ubiegania się o żywot wieczny na ziemi.

  Nie uznajemy też nauki o predestynacji (przeznaczeniu) gdyż Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. (1Tym.2:4-5 30:19, Obj. 22:17, Dz. Ap. 2:23).

 5. Droga Do Zbawienia

  Jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi jest Syn Boży Jezus Chrystus. Tylko przez niego człowiek może zbliżyć się do Boga i cieszyć się Jego opieką i łaską (Dz.Ap. 4:12). Wszelkie inne środki jak wstawiennictwo świętych, odpusty, narzucone praktyki ascetyczne nie są przez Boga uznane. (1 Jn 5:20-21). Przez wiarę w zasługę świętej ofiary Pana Jezusa Chrystusa popartą uczynkami człowiek otrzymuje dar usprawiedliwienia. (Rzym. 3:24).

 6. Ofiara Jezusa

  1. Uznajemy, że centralnym punktem Boskiego Planu zbawienia człowieka jest ofiarnicza śmierć Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa. Zasługa tej ofiary jest skuteczna na zgładzenie wszystkich grzechów wynikłych z nieposłuszeństwa Adamowego (Jan 3:16, Hebr. 12).
  2. Na pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa przez wszystkich wyznawców Zrzeszenia obchodzona jest Wieczerza Pańska. Pamiątka ta obchodzona jest raz w roku w okresie świąt Wielkanocy i ma znaczenie symboliczne. Zgodnie z tym, jak ustanowił to Chrystus Pan, przy obchodzeniu pamiątki używane są chleb i wino. (1 Kor. 10:16- 17). Chleb jest symbolem Ciała Pańskiego, natomiast wino jest symbolem krwi Pańskiej. Spożywanie tej pamiątkowej wieczerzy nie zapewnia odpuszczenia grzechów - nie uznajemy dogmatu mszy.
 7. Liturgia

  Nie uznajemy obrzędu liturgicznego. Ceremoniały, ołtarze i akcesoria, stroje liturgiczne itp. wytwarzające atmosferę tajemniczości, misterium, stanowią przeciwieństwo prostoty głoszonej przez Pana Jezusa i Jego Apostołów (Izaj. 1:11,15).

 8. Sakramenty

  Nie uznajemy sakramentów jako widzialnych znaków, przez które człowiek mógłby otrzymać niewidzialną łaskę Bożą, gdyż w Piśmie Świętym nie ma o nich żadnej wzmianki.

 9. Mariologia (kult Marii)

  Mariologia usunęła na dalszy plan dzieło Chrystusa. Określenie matka Boża albo Bogarodzica nie znajduje uzasadnienia w Piśmie Świętym. Właściwą ocenę stanowiska Marii wobec Boga oraz ludzi wyraził anioł w słowach: Błogosławionaś ty między niewiastami (Łuk. 1:28). Prawidłowym określeniem dla Marii jest matka Jezusowa. Dogmat o niepokalanym poczęciu Marii jest bezpodstawny. Niepokalanie poczętym jest tylko Jezus Chrystus (Ijob. 14:4, Hebr. 7:26).

 10. Kult Świętych Relikwii i Wizerunków

  Nie uznaje się kultu świętych, relikwii i wizerunków, gdyż jest to sprzeczne z nauką Pisma Świętego. Dla naśladowców Pańskich zbędne są wszelkie oprawy kultowe wyraźnie zakazane w Piśmie Świętym (Dz. Ap. 17:29, 2 Moj. 20:2-5).

 11. Spowiedź

  Nie uznajemy żadnej tradycyjnej spowiedzi. Chrystus Pan ani też Apostołowie nie praktykowali takiej spowiedzi. Judaistyczny sposób wyznawania grzechów przy składaniu ofiar przez Najwyższego Kapłana stracił swoje znaczenie z chwilą złożenia ofiary za grzech przez Chrystusa.

  Jezus zalecał, aby o odpuszczenie grzechów zwracać się bezpośrednio do Boga: Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom (Mat. 6:12).

 12. Piekło i Czyściec

  Uznajemy piekło w jego znaczeniu biblijnym. Pismo Święte określa, iż piekłem jest grób, w którym nie ma ognia ani też cierpień i wiecznych mąk (4 Moj. 16:33, Ps.16:10, Dz. Ap. 2:31, Ijob. 17:13-16). Istnienie czyśćca nie znajduje żadnych podstaw w Piśmie Świętym.

 13. Chrzest

  Praktykujemy formę chrztu przez całkowite zanurzenie w wodzie. Chrzest nie gładzi grzechu pierworodnego, gdyż tego dokonała ofiara Chrystusa (1 Piotr 3:21).

  Do chrztu może przystąpić osoba:

  1. pouczona
  2. wierząca

  Nie może to być nieświadome niemowlę (Mat.28:19). Zanurzenie w wodzie jest aktem symbolicznym, wyrażającym oddanie się danej osoby na służbę Bogu.

 14. Celibat a Małżeństwo

  Jesteśmy przeciwni jakiemukolwiek zakazowi wstępowania lub nie wstępowania w związki małżeńskie. Zgodnie z nauką ap. Pawła, biskup lub diakon ma prawo wstąpić w związek małżeński (1 Tym. 3:2, 1 Kor. 9:5).

  Związek małżeński uznany jest przez członków Zrzeszenia za ważny z chwilą sporządzenia aktu ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 15. Kościół

  Uznajemy pogląd Pisma Świętego, że Bóg przeznaczył Wiek Ewangelii w celu wybrania Kościoła Chrystusowego spośród wszystkich narodów świata. Filarami Kościoła jest dwunastu Apostołów bez prawa sukcesji (Efez. 2:20-22). Głową Kościoła jest Chrystus. Jedynie nauki Jezusa Chrystusa i wybranych przez Niego Apostołów uważa się za nieomylne. Nagrodą dla Kościoła za jego wierność jest pierwsze zmartwychwstanie do duchowej natury (Rzym. 2:7). Kościół Chrystusowy wraz ze swym Panem (Jezusem) weźmie czynny udział w dziele naprawienia wszystkich rzeczy podczas tysiącletniego panowania Chrystusa (Obj. 20:6).

 16. Wtóre Przyjście

  Do ważnych nauk wyznawanych należy nauka o wtórym przyjściu Chrystusa na ziemię. Jezus Chrystus jest istotą duchową, stąd Jego powtórne przyjście nie może być dostrzeżone cielesnym wzrokiem (Jan 14:19). Zasadniczym celem wtórej obecności Jezusa jest założenie Królestwa Bożego na ziemi - Królestwa sprawiedliwości i trwałego pokoju (Izaj. 9:6-7). Uznajemy, że żyjemy w czasie wtórej obecności Chrystusa (Łuk. 17:26).

 17. Restytucja

  Wierzymy, że:

  1. na podstawie dokonanej przez Jezusa Chrystusa ofiary za grzech, cały rodzaj ludzki ma zapewnione wzbudzenie z grobu (Dz. Ap. 24:15, Jan 5:28).
  2. przez okres tysiąca lat wszyscy członkowie rodu ludzkiego (z linii Adama) będą wystawieni na próbę otrzymania życia wiecznego. Warunkiem otrzymania tegoż życia będzie zupełne posłuszeństwo prawu Bożemu.
  3. w czasie tysiącletniego panowania Chrystusa zostanie usunięte wszelkie zło, choroby, cierpienia i śmierć. Będzie to przepowiedziany przez proroków czas naprawienia wszystkich rzeczy (Dz. Ap. 3:20-21. 1 Kor. 15:25-26, Izaj. 33:21).
  4. przez okres tysiąca lat Chrystus dokona selekcji rodzaju ludzkiego oddzielając sprawiedliwych od niepoprawnych grzeszników. Czyniący sprawiedliwość otrzymają jako nagrodę żywot wieczny, a wszyscy niepoprawni grzesznicy zostaną wytraceni we wtórej śmierci (Mat.25:31-34, Obj. 21:7).

   Grzechy popełnione przez ludzkość w obecnym czasie znajdą swoją zapłatę w wieku przyszłym (Dz. Ap. 17:30, Mat. 12:32).

  5. doprowadzony do doskonałości rodzaj ludzki stanie się uczestnikiem wielkich Bożych błogosławieństw w wiecznie trwającym Królestwie Bożym na ziemi. Wypełni się wówczas treść modlitwy Pańskiej: Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi (Mat. 6:10).
 18. Nasz zbór w swoich praktykach religijnych, nabożeństwach i wierzeniach ściśle naśladuje Kościół wieku apostolskiego.

Uwagi, pytania i ciekawe spostrzeżenia proszę kierować na adres:
kwiecinscy@o2.pl

Pismo Święte do pobrania.

Ciekawe strony:

Spotkania przy Słowie - rozmyślania nad wybranymi tematami Pisma Świętego, m.in. nauki podstawowe Hebr. 6:2, Największe przykazanie, Dwunasty apostoł, interpretacje trudnych miejsc Pisma Świętego jak również tablice chronologiczne

Forum chrześcijaninem być.

Czasopismo "Na Straży".

Artykuły z czasopism "Strażnica" i "Straż".

Tutaj są wersety które zostały użyte.


http://www.swidnik.zbor.prv.pl